سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

بزودی گزارش مصاحبه

با محمدسروقدی

محمد سروقدی مخترع مشهدی

 

 مخترع مشهدی منتشر می گردد

گزارش مصاحبه بامحمدسروقدی مخترع مشهدی ودانش آموزالمپیادی زیست

آقای سروقدی لطفا خودتون رامعرفی کنید.

من محمدسروقدی متولدسال72 مشهدهستم وهم اکنون درسال دوم دبیرستان مشغول به تحصیل می باشم.دارای4 ثبت اختراع وهمچنین نفراول المپیادریاضی ناحیه4درسال های دوم وسوم راهنمایی ونفردوم المپیادریاضی استان می باشم.درادامه عضوکانون مخترعین ایران می باشم.

درچه رشته ای درحال تحصیل هستید؟

هم اکنون دررشته تجربی مشغول به تحصیل می باشم

ازاختراعاتتون بیشترصحبت کنید؟

آخرین وسیله ای که من درشهریورماه امسال به ثبت رساندم دستگاه چراغ قوه دوربین دارمی باشدکه به وسیله آن می توانیم حلق کام ضایعات گردن و...رابه راحتی مشاهده کنیم ودرویدئوکنفرانس ها برای دانشجویان ودستیاران تخصصی پزشکی نمایش بدهیم که این کاربصورت همزمان یاآنلاین انجام می گردد.البته این کارباتلاش های مستمرآقای دکترمحمدمهدی قاسمی جراح محترم گوش حلق وبینی انجام شد.درادامه اختراع دستگاه بالشت هوشمندبودکه این وسیله بسیارمفیدبرای افرادی می باشدکه درخواب دارای صدای خروپف می باشندکه بوسیله آن می توانیم به راحتی این صداراقطع کنیم این وسیله دارای تاییده ازبیمارستان قائم می باشد. که این طرح رامی خواهم به تولیدانبوه برسونم فقط یک مقدارزمان لازم می باشد.

برای نمایشگاه اختراعات نمی خواهیدشرکت کنید؟

من انشاالله درآبان ماه امسال برای نمایشگاه ومسابقات جهانی اختراعات به کویت وبعدازآن برای نمایشگاه سوئیس به ‍‍ژنودرفروردین ماه خواهم رفت.

 

 

درآینده چه شغلی رابرای ادامه تمایل دارید؟

برای آینده(می خندد) من دوست دارم یک جراح موفق وکارآمدباشم.

چه آرزیی دارید؟

آرزوی من انجام اختراعات وتحقیقات گسترده درزمینه پزشکی وهمچنین موفقیت درالمپیادزیست می باشد.

لطفاسخن اخرتون رابفرمایید؟

من درپایان اززحمات پدرومادرم وهمچنین زحمات اساتیدعزیزم آقای دکتربرهمندمخترع بزرگ جهانی وآقای دکترمحمدمهدی قاسمی جراح محترم گوش حلق بینی که خودشون هم مخترع هستندکمال تشکررادارم.

ازاینکه وقتون رادراختیارماقراردادیدبسیارمتشکریم.

 

 

محمدسروقدی مخترع مشهدی