سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

انتصاب جدید در تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد

 
جلسه برگزاری تودیع و معارفه با حضور ریاست محترم مرکزتربیت معلم شهید بهشتی معین مراکز خراسان رضوی جناب آقای مختار زاده و معاونت اداری مالی آقای گرایلی و آقای بختیاری از حراست تربیت معلم معین مراکز و با حضور مدرسین کارشناسان و کارکنان مرکز تربیت معلم برگزار گردید

 
 

خانم هراتی نفر سمت راست مدیر قبلی تربیت معلم نفر سمت چپ مدیر جدید تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهدخانم غیبی

حضورمسئولین آقایان مختار زاده ،گرایلی ،بختیاری از مرکز معین مراکز تربیت معلم خراسان رضوی در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید تربیت معلم شهید هاشمی نژاد خانم غیبی