سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

22 بهمن راهپیمایی باشکوه وگسترده دانش آموزان و فرهنگیان خراسان رضوی

گزارش مهدی سبزیان mahdi sabzyan

 

http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(72).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(20).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(70).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(85).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(13).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(87).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(89).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(83).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(86).JPG

http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(92).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(99).JPG"
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(88).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(92).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(84).JPG
http://shahed32.khschool.ir/Files/Album/Actual_size/_2014(197).JPG

راهپیمایی 22بهمن 92 سال 92

1 2 3