سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

در ابتدای نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله مراکز جناب آقای دکتر احمدی و آقای شریف زاده از

غرفه استان خراسان رضوی بازدید به عمل آوردند

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله مراکز  از غرفه استان خراسان رضوی آغاز گردید

این نمایشگاه در محل مرکز تربیت معلم شرافت تهران از تاریخ??/??/??لغایت??/??/??

دایرمی باشد