سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی  دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد با همراه استاد دکتر معشوف و استاد سیدجوادعابدی   از موزه مردم شناسی رباط ویرانی واقع در جاده شاندیز روستای ویرانی بازدید نمودند در این بازدید خانم ناظری کارشناس و راهنمای موزه  برای  دانشجویان بازدید کننده  گفت :  در این موزه مشاغل سنتی شامل حصربافی ، فرش بافی ،رنگ ریزی،کفاشی،دلو سازی،چارق دوزی،لحاف دوزی ،پنبه زنی،پوستین دوزی ،مسگری، رویگری،آنگری سنگ تراشی، زین سازی،عطاری سنتی آثار داری قدمت 600ساله داشته و این محل از 600سال قبل در این محل بنا شده است به دوره تیموری بوده که بصورت کاروانسرا فعال بوده است در این موزه که دای غرفه های متعدد هنر ها و مشاهغل سنتی بوده را به نمایش گذاشته شده که در این میان خمره و کوزه مربوط به 600 سال پیش ،صندوقچه که ضریح چوبی مربوط به امام زاده محروق 400سال پیش ساخته شده بوده و قدمت آن به دوره صفوی می رسد  همچنین وسایل و اشیاء مشاغل داخل غرفه ها اکثرا قدمت بیش از 20تا 60سال قدمت دارد . در ادامه دانشجویان از قسمت های مختلف مختلف موزه بازدید نمودند  

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

 

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز

بازدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد ازموزه مردم شناسی شناسی رباط ویرانی شاندیز