سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دانش آموزان دبیر ستان شهید نوربخش ناحیه 4مشهد ازساختمان آموزشی سایت ها و تکنولو‍ژی آموزشی بازدید نمودند و آموزش عملی اینترنت (پست الکترونیک ،پاورپونت ،آشنایی با نرم افزار ، وسایل سمعی بصری ) را فراگرفتند