سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

 برگزاری بیست ویکمین دوره مسابقات فرهنگی هنری مراکز تربیت معلم خراسان رضوی

آقای مختارزاده ریاست محترم معین مراکز خراسان رضوی از برگزاری بیست ویکمین دوره مسابقات فرهنگی هنری که در محل تربیت معلم شهید هاشمی نژادبرگزار می گردد بازدید نمود خانم هراتی ریاست مرکز خانم اعزازی معاونت آموزشی در مراسم افتتاحیه این مسابقات نحوه برگزاری مسابقات مطالبی را جهت شرکت کنندگان بیان نمودند

خانم هراتی رئیس تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد اردیبهشت89

 خانم اعزازی معاونت آموزشی تربیت معلم شهیدهاشمی نژادمشهد اردیبهشت89