سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

جلسه توجیهی و هماهنگی بیست و یکمین دوره مسابقات فرهنگی هنری کشوری با حضور خانم هراتی ریاست ،خانم اعزازی معاونت آموزشی ،خانم شریعتی معاونت امور مالی اداری و کارشناسان و دست اندرکان برگزارکننده مسابقات فرهنگی و هنری که در تاریخ 15 تیرماه الی 18 برگزار می گردد تشکیل گردید

 
درابتدای این جلسه پس از تلاوت قرآن کریم خانم هراتی  ریاست مرکز مطالبی را پیرامون انجام مسابقات بیان نمودند در ادامه خانم اعزازی از روند جلسات و اقدامات انجام شده در برگزاری مسابقات صدور کارت حکم ها قهرمانی محل های و ساعات  برگزاری مسابقات توضیحاتی رابیان نمودند در ادامه خانم شریعتی معاون امور مالی اداری نکاتی را برای پیشتیبانی و تدارکات یادآور گردیدند