سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

جلسه مناقصه امورخدمات وپشتیبانی ساختمان های آموزشی ،اداری،فضای سبز،محوطه سلف سرویس دانشجویی ،مجموعه فرهنگی وورزشی،خوابگاهها،حمل ونقل
در ابتدای این جلسه ریاست تربیت معلم شهیدهاشمی خانم هراتی پیرامون وضعیت وشرایط  مرکزتربیت معلم دخترانه شهید هاشمی نژادمطالبی رابرای شرکت کنندگان در مناقصه بیان نمود.در ادامه آقای گرایلی معاونت امورمالی اداری معین مراکز تربیت معلم خراسان رضوی ویزگی های کمی و کیفیت شرکت های ارائه دهند خدمات پشتیبانی درمراکز تربیت معلم رابیان نمود در این جلسه مسئولین :خانم اعزازی معاونت آموزشی،خانم غیبی مسئول حراست،خانم قندهاری مسئول حسابداری و آقای طالبی مسئول کارپردازی از مرکز تربیت معلم شهیدهاشمی نژاد و آقای کارآمد مسئول قراردادهای سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی وآقای مرادی کارشناس مالی و آقای موسوی مسئول حسابداری از تربیت معلم شهید بهشتی حضور داشتند.