سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

درجلسه مناقصه خدمات و پشتیبانی مرکزتربیت معلم هاشمی نژادمشهدبا حضور سیزده شرکت خدماتی در مزایده سال88تشکیل گردید.


 

 


درجلسه مناقصه خدمات و پشتیبانی مرکزتربیت معلم هاشمی نژادمشهدبا حضور سیزده شرکت خدماتی در مزایده سال88تشکیل گردید.