سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

خانم هراتی ریاست محترم مرکز و خانم اعزازی معاونت محترم آموزشی مرکز از نمایشگاه رسانه های آموزشی دانشجویان تربیت معلم بازدید نمودند. این نمابیشگاه به همت مدرس تکنولوژی آموزشی سرکار خانم سبزی نژاد با همکاری دانشجویان رشته هنر و تربیت بدنی تشکیل واز مورخه 11/3/88 تا 12/3/88در محل ساختمان تکنولوژی دایر می باشد.