سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

سازماندهی نیروهای جدید الاستخدام پیمانی آموزش وپرورش خراسان رضوی  
 
سازماندهی نیروهای جدید الاستخدام پیمانی آموزش وپرورش خراسان رضوی در مرکز تربیت معلم شهیدهاشمی نژادمشهد برگزار می شود  به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش خراسان رضوی سیدحمید پیشنماز معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی گفت: طی سه روزاز امروز لغایت ?مهرماه توزیع و تعیین محل خدمت نیروهای جدید الاستخدام آموزش وپرورش انجام خواهد گرفت  وی همچنین افزود : کلیه کسانی که تعیین جا می شود می بایست تا ?? مهرماه به ادارات مقصد مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ،به منزله انصراف از استخدام تلقی شده وهیچگونه حقی برای شخص محفوظ نخواهد ماند  
منبع :http://sabzyan.com