سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

سیدمهدی سبزیان مدیر سایت جدید دانشجویان کارشناسی مطالعات اجتماعی تربیت معلم شهید بهشتی مشهدگفت : در این سایت فعالیت ها و برنامه های دانشجویان در طول مدت تحصیل ذر این سایت منعکس و اطلاع رسانی می گردد.
آدرس این سایت :www.tbm.epage.irمی باشد