سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

اولین جلسه شورای مدرسین تربیت معلم شهید هاشمی نژاد در سال تحصیلی 89-88 با حضور ریاست مرکز سرکارخانم هراتی معاونت آموزشی سرکار خانم اعزازی و کارشناسان و مدرسین تشکیل گردید.

هراتی رئیس تربیت معلم  واعزازی معاونت آموزشی تریت معلم شهیدهاشمی نژادمشهد جلسه شورای مدرسین مهرماه8888 


اولین جلسه شورای مدرسین باحضور مدرسین محترم و مسئولین مرکز تشکیل گردید در ابتدای این برنامه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سرداررشید اسلام شهیدشوشتری و جمعی از فرماندهان ،رابعه هراتی رئیس تربیت معلم با تکید برسخن مقام معظم رهبری که فرموده اند مسئله تعلیم وتربیت مسئله زندگی بخشیدن ،ولادت بخشیدن به یک مخاطب و یک انسان است هراتی درادامه از همکاران صدیق و دلسوز تشکرنموده وبیان داشت دانشجویان نظم ،انضاباط و مهارت های اجتمای و حرفه ای را سرلوحه کارخودقراردهند. واز اساتیدبرای بهینه کردن طرح ها و اجرای برنامه های مطلوب آموزشی ،پرورشی همراهی و همکاری را خواستار شد در ادامه معاونت آموزشی مرکز سرکارخانم اعزازی درخصوص سیاستهای کلی آموزشی در سال جاری مباحثی را مطح نمود وتنظیم  برنامه درسی اساتیدمورد نقد وبررسی قرارگرفت سپس دمورد تجهیزات آموزشی جدید خریداری شده و نحوه استفاده از آنها توسط کارشناس تکنولوژی آموزشی آقای سبزیان و کارشناس فناوری آقای یعقوبی توضیحاتی داده شد در این جلسه دکتر گلدوزیان دررابطه با بیماری آنفولانزا نوع آ توضیحاتی رابیان نمود. در این جلسه تعدادی از اساتید مواردی را خواستار گردیدند ودر پیان این جلسه نماینده مدرسین انتخاب گردید.  تصاویر مرتبط :