سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نیمرخ

مراسم وداع دانشجویان عمره گزار مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد
و عزیمت به سرزمین وحی

 مراسم وداع دانشجویان عمره گزار مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد و عزیمت به سرزمین وحی