سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

مسابقات مهارت های معلمی ویژه دانشجویان کاردانی با مشارکت مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید هاشمی نژادمشهددر مرحله استانی


مسابقات مهارت های معلمی ویژه دانشجویان کاردانی با مشارکت مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید هاشمی نژادمشهددر مرحله استانی

زمان :?/?/??   لغایت ?/?/??

مکان اجرا :تربیت معلم شهیدهاشمی نژادمشهد