سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

توس نیوز:انتصاب مشاورمدیرکل در امور جوانان ازسوی دکتر کاظمی


مصطفی مهرانفر مشاور جوان مدیرکل در امور جوانان از سوی دکتر کاظمی به این سمت منصوب شد

دکترعلیرضاکاظمی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی طی حکمی مصطفی مهرانفررابه سمت مشاورامورجوانان منصوب کرد

دکترعلیرضاکاظمی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی طی حکمی مصطفی مهرانفررابه سمت مشاورامورجوانان  منصوب کرد