سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

پنجمین نشست علمی انجمن مطالعات برنامه درسی خراسان رضوی با عنوان شمول گرایی در تمرکز زدایی از نظام های برنامه درسی :پندار تاواقعیت دکتر مقصود امین خندقی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درمحل تالار امام علی (ع) تربیت معلم شهیدهاشمی نژادمشهدبرگزار گردید