سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نیمرخ

کارکنان ومدرسین تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد همگام با دیگر ملت ایران در راهپمایی باشکوه بصیرت واتحاد22بهمن ماه شرکت نمودند.